• AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

  AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

  Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

  Denominació Social: L'hort d'en Pau S.C.P.

  Domicili Social: Torrent del molí 21, Teià

  NIF:J04935599

  Telèfon:+34 652 531 807

  E-Mail: info@l'hortdenpau.cat

  Lloc Web: https://www.lhortdenpau.cat

  1.- OBJECTE

  L' hort d'en Pau (des d'ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús de la pàgina web https://www.lhortdenpau.cat, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.

  A través del web, L' hort d'en Pau facilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de l'web.

  Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d'aplicació.

  Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web de l'prestador.

  2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

  2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús del web.

  La prestació dels serveis per part de L' hort d'en Pau té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes a el pagament d'un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

  2.2. Registre d'Usuari.

  Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ??la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, L' hort d'en Pau condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació d'el corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció de el servei.

  2.3. Veracitat de la informació.

  Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a L' hort d'en Pau permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a prestador o a tercers.

  2.4. Menors d'edat.

  Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

  2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.

  L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i a el present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l'prestador.

  En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  (A) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

  (B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als l'ordre públic;

  (C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

  (D) sigui contrari a el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;

  (E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de l'prestador o de tercers; i

  (F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

  El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

  Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores a el dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

  L' hort d'en Pau no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

  El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

  4.- COOKIES

  El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l'acabar la sessió de l'usuari.

  En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

  Per a més informació, veure la nostra Política de Galetes.

  5.- ENLLAÇOS (LINKS)

  Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

  El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de l' prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

  6.- Protecció de dades personals

  El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

  7.-XARXES SOCIALS

  L'informem que L' hort d'en Pau pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent seguidors de l'prestador a les xarxes socials (i / o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d'aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions de ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l'usuari. L' hort d'en Pau tractarà les seves dades per tal d'informar-les activitats, productes o serveis de prestador a través d'aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

  Queda prohibida la publicació de continguts:

  - Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

  - Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que L' hort d'en Pau consideri no apropiats.

  - I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l'consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  Així mateix, L' hort d'en Pau es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

  8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat de l'prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

  Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part de l'prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

  Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens a prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

  El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat de l'prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d'ell mateix.

  Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic dalt ressenyat.

  9.- Llei aplicable i jurisdicció

  Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats.

  L'hort d'en Pau S.C.P.  queda exonerat de tota la seva responsabilitat per part de danys indirectes corporals o materials que poguessin derivar que puguin utilitzar inadequats productes comercials.

  En qualsevol cas, la responsabilitat de L'hort d'en Pau S.C.P.  sota d’unes condicions no pot superar una quantitat igual a les sumes pagades després de la transacció que és l’origen d’aquest.

  L'hort d'en Pau S.C.P.  no es considera responsable de l'incompliment del contracte en cas d'exhauriment d'existències o indisponibilitat del producte per causa de força major, interrupció de l'activitat o vaga total o parcial en els mitjans de transport o comunicacions, inundacions o focus.

  Totes les controvèrsies o reclamacions d’interpretació o execució de les presents condicions generals és regiran per la legislació local, catalana o espanyola segons prevalgui, i es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats de Mataró.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les cookies de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les cookies de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades