• Condicions generals


  La confirmació de la comanda implica l'acceptació de la compra i d'aquestes condicions generals, que són les que regiran, en absència de condicions particulars, la vostra relació amb Pau Gutiérrez Pedemonte (en endavant l'HORT D'EN PAU).

  L'HORT D'EN PAU posa a disposició de l'usuari/a el telèfon i l'adreça electrònica que consten al punt 1 d'aquestes condicions per resoldre qualsevol dubte sobre les mateixes.

  1.­ Àmbit d'aplicació

  Aquestes condicions regiran la relació comercial que establiu amb Pau Gutiérrez Pedemonte (en endavant l'HORT D'EN PAU), les dades del qual consten al peu d'aquest apartat, formalitzada per l'execució d'una comanda, la utilització dels serveis i la compra o sol·licitud dels productes que el titular de la pàgina ofereix a través de l'espai web assignat al domini www.lhortdenpau.cat.

  Titular: Pau Gutiérrez Pedemonte

  NIF: 47730403K

  Telèfon: (34) 652531807

  A/e: info@lhortdenpau.cat

  2.­ Acceptació i vigència de les condicions generals

  L’usuari/a declara ésser major d'edat i estar capacitat jurídicament per fer una compravenda. Així mateix, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat.

  L'usuari/a reconeix ésser coneixedor de les condicions de compravenda exposades a www.lhortdenpau.cat en el moment de fer la comanda i declara la seva acceptació plena.

  Aquestes condicions generals poden ser modificades en qualsevol moment. La modificació es notificarà als usuaris a través de la mateixa pàgina web, essent la seva revisió responsabilitat d'aquests. En la relació establerta entre l'HORT D'EN PAU i l'usuari/a seran vàlides i aplicables les condicions generals vigents en la data d'acceptació. Les clàusules començaran a regir des del moment de la perfecció del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002.

  3.­ Característiques dels productes

  3.1.­ Certificació ecològica

  L'HORT D'EN PAU ofereix productes de producció pròpia certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En cas que en algun moment no disposi d'algun producte, podrà oferir puntualment verdures i/o fruites d'altri per garantir el subministrament, seguint sempre els criteris de certificació ecològica, temporalitat i proximitat.

  Així mateix, L'HORT D'EN PAU es compromet a fer visibles les dades de procedència dels productes al lloc web i a facilitar­ne informació ampliada als usuaris/es que ho demanin.

  3.2.­Disponibilitat

  Des de L'HORT D'EN PAU farem el possible per satisfer les comandes de tots els clients.

  Ara bé, la disponibilitat i la temporalitat manen i, si no fos possible subministrar algun dels articles a la venda, L'HORT D'EN PAU avisarà l'usuari/a al més aviat possible i li oferirà una alternativa de qualitat i preu similar. En tot cas, correspon a l'usuari/a acceptar o desestimar l'oferiment.

  Quan l'usuari/a faci una comanda, rebrà una confirmació per correu electrònic que l'informarà de qualsevol modificació de disponibilitat relativa als articles que hagi sol-licitat. Si hi troba qualsevol error o discrepància sobre el preu, el lliurament o la forma de pagament, ho haurà de comunicar a l'HORT D'EN PAU immediatament.

  3.3­ Preu

  És voluntat de L'HORT D'EN PAU mantenir l'estabilitat dels preus al llarg de l'any, de gener a desembre. Malgrat això, i en cas d'inclemències meteorològiques o desastres naturals que afectessin la producció, L'HORT D'EN PAU es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense avís previ els preus dels productes, que malgrat això es facturaran d'acord amb les tarifes vigents en el moment de confirmar la comanda.

  L'HORT D'EN PAU es reserva també el dret de cancel·lar la venda d'alguns articles de forma temporal o definitiva en funció de la disponibilitat o per causes de força major.

  Els preus dels productes exposats a www.lhortdenpau.cat ja inclouen l'IVA. Tanmateix, no inclouen les despeses de manipulació i lliurament (2,5 € per comandes inferiors a 40 €) que s'aplicaran durant el procés de confirmació de la comanda. El preu de transport és aplicable tant en el cas de la cistella oberta com en el de les paneres regal.

  La naturalesa del nostre producte fa que puguin donar­se variacions en els pesos d'alguns articles (la unitat pot tenir un pes superior o inferior al seleccionat en fer la comanda). En qualsevol cas, L'HORT D'EN PAU vetllarà perquè els pesos siguin el màxim d'ajustats possibles i podrà suplir les mancances en algun producte afegint més quantitat d'algun altre per tal que no se'n derivi cap perjudici per a l'usuari/a.

  4.­ Procediment de compra

  4.1 ­Registre

  Si l’usuari/a accedeix per primera vegada a la pàgina web i vol comprar­hi haurà d'omplir el formulari de registre prèvia formalització de la comanda. A partir d'aquest moment serà usuari de L'HORT D'EN PAU i quedarà acreditat també com a usuari del web www.lhortdenpau.cat. Rebrà per correu electrònic les dades d'accés: e­mail i contrasenya.

  L'usuari/a és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que se'n puguin derivar.

  L'usuari/a pot modificar les seves dades a l'apartat “Accés clients”, des d'on es podrà sol·licitar també una contrasenya nova.

  L'usuari/a podrà accedir a les seves dades en qualsevol moment per modificar­les o eliminar­les mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat, indicant la paraula 'baixa' en l'assumpte. Aquesta baixa es farà efectiva, si no se'ns indica el contrari, tant pel que fa a les comandes com pel que fa a la subscripció al butlletí.

  4.2.­Cistella de compra

  A través del cercador existent al web poden localitzar­se els productes desitjats mitjançant la cerca per paraules. Així mateix, pot formalitzar­se la compra a través de
  l'apartat “Omple el cabàs” situat tant al menú superior com al cos de la pàgina. Un cop localitzats els articles s'ha de prémer sobre l'opció 'Afegir a la cistella' que apareix a la fitxa de cada article.

  Fixeu­vos en les quantitats: segons el producte poden estar expressades bé en quilos, bé en manats o bé en unitats. A mesura que l'usuari/a triï els articles que vulgui adquirir, aquests s'afegiran a la cistella, des d'on es podrà consultar en tot moment l'estat de la comanda amb els preus i quantitats corresponents. Des d'aquest mateix estadi es pot modificar la comanda bé afegint o esborrant unitats.

  Un cop triats tots els articles, aneu a 'Finalitzar compra'. Ara només resta triar dia i decidir si voleu recollir­la a l'hort o us estimeu més que us la lliurem a domicili, amb el cost de transport pertinent.

  4.3­Terminis per fer comanda

  Els dies de repartiment i/o venda a l'hort són el dimecres i el divendres a la tarda. La comanda a través de www.lhortdenpau.cat es realitza per a la setmana en curs, però l'usuari/a ha de cenyir­se a uns terminis determinats. En cas de sol·licitar la comanda per dimecres, la compra s'haurà de tramitar abans de les 08.00h del mateix dia. En cas que l'usuari/a hagi optat pel divendres, l'horari límit per fer la petició seran les 08.00h del divendres. En tots dos casos la comanda es pot tramitar a partir de les 09.00h del dilluns.

  L'HORT D'EN PAU no servirà les comandes realitzades fora d'aquests terminis.

  4.4.­Condicions de recollida i lliurament

  En tots els casos la comanda s'entregarà en una caixa de plàstic plegable propietat de

  l'HORT D'EN PAU. L'usuari/a es compromet a custodiar la caixa, tenir­ne cura i tornar­la

  en les mateixes condicions que l'ha rebuda quan se li faci entrega de la següent comanda. En cas que es doni de baixa del servei, és obligació de l'usuari/a retornar la caixa a L'HORT D'EN PAU, que es compromet a recollir­la al domicili de l'usuari/a en un termini no superior a quinze dies.

  En cas de trencament, pèrdua o sostracció de la caixa, l'HORT D'EN PAU es reserva el dret de fer efectiu el cobrament de 3,5 € en concepte de reposició.

  4.1.­A l'hort

  Encara que la comanda s'hagi realitzat a través del web www.lhortdenpau.cat, pot recollir­se a l'hort sense despeses de manipulació/transport sempre i quan així s'hagi indicat en el moment de formalització de la comanda i es respectin els següents dies i horaris:

  ­dimecres de 16.30 a 20h
  divendres de 16.30 a 20h

  4.2­A domicili

  El servei de lliurament a domicili és un servei propi i no depèn de cap empresa de transports externa. Si l'usuari/a tria aquesta opció, L'HORT D'EN PAU es compromet a entregar els productes en perfecte estat a l’ adreça d’entrega que ens hagi indicat en el formulari de comanda, en el dia escollit i en una franja horària compresa entre les 19.30 i les 22h (excepte imprevistos que l'HORT D'EN PAU comunicarà a l'usuari/a sempre que correspongui). L'HORT D'EN PAU no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els terminis i condicions previstos en aquestes condicions generals de compra.

  L'entrega es farà efectiva en aquestes condicions sempre i quan les dades facilitades siguin correctes, l’adreça indicada estigui dins la nostra zona de prestació del servei i la comanda es faci efectiva abans de les 08.00h del mateix dia de l'entrega.

  Dies d'entrega a domicili:

  – dimecres a partir 19.30h

  – divendres a partir 19.30h

  4.3­ Canvis

  L'usuari/a es compromet a avisar L'HORT D'EN PAU en cas que hi hagués algun canvi en les condicions de lliurament respecte les especificades en el moment de tramitar la comanda. Si no avisés amb prou antelació i l'entrega no es pogués fer efectiva per absència de l'usuari/a o qualsevol altra persona autoritzada, l'HORT D'EN PAU es reserva el dret de fer efectiu el cobrament de 4€ en concepte de segon lliurament.

  L'usuari/a es compromet a pagar en efectiu o bé a utilitzar la plataforma PayPal per fer els pagaments de les comandes formalitzades a wwww.lhortdenpau.cat. En el cas de recollida a la seu de l'hort, la modalitat de pagament al comptat és l'única autoritzada. Els pagaments al comptat es formalitzaran sempre a l'entrega de la mercaderia. L'HORT D'EN PAU es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament en qualsevol moment. 

  L'HORT D'EN PAU descomptarà del preu final qualsevol producte que hagi estat inclòs a la comanda i que per causes alienes no hagi pogut ser lliurat.

  Les errades de facturació ­si n'hi hagués­ es corregiran mitjançant l'abonament de l'import o bé el seu cobrament en la següent comanda de l'usuari/a, sempre i quan aquest/a no manifesti el contrari.

  5.­Devolucions i anul·lació de comandes

  Atesa la naturalesa perible dels productes oferts, L'HORT D'EN PAU no pot avenir­se a admetre devolucions. Tanmateix, en cas que algun dels articles no es trobés en condicions òptimes en el moment del lliurament, ens comprometem a restituir­lo o bé a substituir­lo per un altre de característiques similars a la següent comanda, sempre i quan se'n puguin verificar els defectes.

  L'HORT D'EN PAU es reserva el dret d'anul·lar les comandes amb errors tipogràfics o aritmètics o que continguin una adreça d'enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament. Si l'usuari/a vol anul·lar una comanda encara no expedida, ho pot fer enviant-nos un missatge electrònic amb el número de comanda. En cap cas es podran anul·lar

  les que ja estiguin en procés de manipulació i/o lliurament.

  6.­ Lloc web i propietat intel·lectual

  Qualsevol material, logo, gràfic, escrits o altre contingut inclòs al web

  www.lhortdenpau.cat és propietat de l'HORT D'EN PAU o dels seus titulars respectius.

  No es pot reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o utilitzar amb altres finalitats sense l'autorització corresponent del titular i la citació de la font. Si voleu emprar algun dels materials amb finalitats divulgatives i/o de difusió de l'agricultura ecològica podeu enviar­nos un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat i segur que ens entendrem.

  L'HORT D'EN PAU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ la presentació i configuració del lloc web, així com a suspendre­hi l'accés de manera temporal o definitiva.

  L'HORT D'EN PAU exlou i declina tota responsabilitat derivada de la transmissió

  d’informació entre usuaris a través de la xarxa i no adquireix cap responsabilitat com a conseqüència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través de www.lhortdenpau.cat o de webs de tercers.

  7.­Butlletí

  El registre com a usuari/a al web www.lhortdenpau.cat comporta l'alta al butlletí de notícies de forma automàtica. El butlletí és una eina informativa que ens permet apropar la realitat de l'hort a l'usuari/a i oferir­li de forma puntual promocions que poden ser del seu interès.

  L'HORT D'EN PAU es compromet a utilitzar el butlletí amb el sol objectiu de donar a conèixer la seva tasca i promocionar els productes de l'hort.

  L'usuari/a pot donar­se de baixa del butlletí en qualsevol moment enviant­nos un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat indicant 'baixa butlletí' a l'assumpte.

  8.­ Responsabilitat i jurisdicció

  L'HORT D'EN PAU queda exonerat de tota responsabilitat per aquells danys indirectes corporals o materials que poguessin derivar d’un ús inadequat del productes comercialitzats.

  En qualsevol cas, la responsabilitat de L'HORT D'EN PAU sota aquestes condicions no pot superar una quantitat igual a les sumes pagades després de la transacció que és l'origen d'aquesta.

  L'HORT D'EN PAU no podrà ésser considerat responsable de l'incompliment del contracte en cas d'exhauriment d'existències o indisponibilitat del producte per causa de força major, interrupció de l'activitat o vaga total o parcial en els mitjans de transport o comunicacions, inundacions o foc.

  Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions generals es regiran per la legislació local, catalana o espanyola segons prevalgui, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de Mataró.

  9.­ Dades personals

  L'HORT D'EN PAU garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades creada per facilitar la utilització dels serveis i amb finalitats informatives. Aquesta base de dades serà gestionada sota la responsabilitat de L'HORT D'EN PAU. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de L'HORT D'EN PAU enviant un e­mail a:

  info@lhortdenpau.cat

  10. ­Comentaris i suggeriments

  Els vostres comentaris i suggeriments són sempre benvinguts. Us demanem que ens els feu arribar a través del formulari de contacte. Entre tots fem l'Hort!

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Accepto